§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu jest zespół zespół Andareda, reprezentowany przez EKSPERTPROJEKT Piotr Skałka ul. Abstorskich 30C, 43-600 Jaworzno, NIP: PL 6321567179
 2. Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w okresie maja i czerwca 2023 roku
 3. Konkurs będzie przeprowadzany na platformie „Facebook’ oraz „Instagram”
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage zespołu „Andareda” na platformie Facebook
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków, nie później niż do 13 maja 2023 roku: udostępnienie postu konkursowego w swojej relacji na platformie Facebook, oznaczenie dwóch osób w komentarzu postu konkursowego, zaobserwowanie profilu zespołu „Andareda” na platformie Instagram
  1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie (link)
  2. spełnienie warunków podanych w §3 p.1 
 3. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 
 4. Nie może brać udziału w konkursie osoba, która nie spełnia warunków regulaminu platformy Facebook.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 1. Przedmiotem konkursu jest zaobserwowanie fanpage zespołu Andareda, udostępnienie postu oraz oznaczenie dwóch znajomych za pośrednictwem portalu Facebook.com.  
 2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wylosowana przez organizatora, spośród wszystkich osób kwalifikujących się do udziału w konkursie. 
 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Koszulka związane z zespołem
  2. Płyta zawierająca muzykę zespołu
  3. Pamięć USB Pendrive z logo zespołu
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
 2. Termin wzięcia udziału w konkursie poprzez wykonanie warunków uczestnictwa trwa do 30 maja 2023 roku. 
 3. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 30 maja 2023. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia zwycięzców w ciągu 7 (siedmiu) dni od terminu, w razie utrudnień w ogłoszeniu lub powiadomieniu zwycięzców.
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia edycji Konkursu. Poinformowany zostanie za pomocą konta w mediach społecznościowych, na platformie internetowej na której odbędzie się konkurs. 
 1. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
 1. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Piotr Skałka

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia sposobu, terminu i miejsca przekazania nagrody).  
 2. Podanie niezbędnych danych jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody, nieprzekazanie niezbędnych do przekazania nagrody danych będzie skutkowało utratą nagrody. Zdobywca nagrody jest zobowiązany udzielić tych informacji w terminie ujętym w § 3 pkt. 5. 
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.