Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej.

2. Informacje, które gromadzimy

Zbieramy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 • Informacje, które zbieramy automatycznie, takie jak adres IP, typ przeglądarki i informacje o urządzeniu.

 • Informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

3. Wykorzystanie informacji

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i poprawić nasze usługi.

 • Aby komunikować się z Tobą na temat naszych usług.

 • Aby spersonalizować Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej.

 • Aby analizować i ulepszać naszą stronę internetową i usługi.

 • Aby spełnić zobowiązania prawne.

4. Ujawnienie informacji

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym rodzajom stron trzecich:

 • Dostawcy usług, którzy pomagają nam świadczyć nasze usługi.

 • Organom ścigania lub innym agencjom rządowym w odpowiedzi na żądanie prawne.

 • Inne strony trzecie za Twoją zgodą.

5. Bezpieczeństwo informacji

Podejmujemy uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub zniszczeniem.

6. Twoje prawa

Mają Państwo prawo do dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Możesz mieć również prawo do sprzeciwu lub ograniczenia niektórych rodzajów przetwarzania.

7. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem pskalka@atest-lab.pl

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o jedną lub więcej z następujących podstaw prawnych:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;

 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej; lub

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których interesy te są nadrzędne wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

9. Kategorie odbiorców

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Dostawcy usług, którzy pomagają nam świadczyć nasze usługi;

 • Organom regulacyjnym, takim jak organy ochrony danych, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych;

 • Innym osobom trzecim za Państwa zgodą.

10. Okres przechowywania

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia celów, dla których zostały zebrane, lub jak wymagają tego przepisy prawa. Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania będą zależały od rodzaju danych osobowych i celu, dla którego zostały zebrane.

11. Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do swoich danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych;

 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

 • Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

 • Prawo do przenoszenia danych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem pskalka@atest-lab.pl.

12. Administrator danych i inspektor ochrony danych

Administratorem danych jest EKSPERTPROJEKT Piotr Skałka, z siedzibą w: ul. Abstorskich 30C 43-600 Jaworzno nr NIP 632 15 67 179 którą reprezentuje Piotr Skałka, zwany dalej Zamawiającym. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem pskalka@atest-lab.pl.

13. Zgłaszanie naruszeń danych

W przypadku naruszenia danych powiadomimy odpowiednie organy ochrony danych i osoby, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami prawa.